A Griff Consulting Ltd (székhely: Hova House, 1 Hova Villas, Hove, BN3 3DH, UK, a továbbiakban „Griff Consulting Ltd”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Az ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része a munkánknak. Komolyan vesszük a személyes adatok védelmét. Szeretnénk ügyfeleinket biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak. Célunk, hogy ügyfeleink tisztában legyenek azzal, hogy miként használjuk a személyes adataikat.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Griff Consulting Ltd és az Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan részre.

Önök a Griff Consulting Ltd-vel kötött Szerződés aláírásával, vagy a www.griffconsulting.co.uk weboldalon az adatkezelési szabályzat elfogadására irányuló felugró ablak elfogadásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Griff Consulting Ltd az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Griff Consulting Ltd az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Griff Consulting Ltd újdonságairól Önöket tájékoztassa.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 3 állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Griff Consulting Ltd által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Griff Consulting Ltd szolgáltatásinak igénybevétele során a Griff Consulting Ltd birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Griff Consulting Ltd részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

 • név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • szeme színe (cégalapításkor az angol Cégbíróság kéri egy biztonsági kód generálásához);
 • személyi igazolvány szám;
 • útlevél szám;
 • személyes dokumentumok másolata;
 • lakcímkártya szám;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám;
 • adóazonosító jel;
 • bankszámlaszám;
 • lakcím;
 • email cím;
 • telefonszám;
 • munkaviszonyra vonatkozó adatok;
 • állampolgárság.

3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Griff Consulting Ltd részére történő továbbításához. A Griff Consulting Ltd a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Griff Consulting Ltd részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Griff Consulting Ltd részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Griff Consulting Ltd birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • a Könyvelőirodától igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a Griff Consulting Ltd és a könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, a Griff Consulting Ltd működésével, elérhetőségével összefüggésben.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama

a) az Önök és a Griff Consulting Ltd között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve

b) a Szerződés alapján a Könyvelőirodát terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

6. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A Griff Consulting Ltd az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi cégek és adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe: [Griff Consulting Ltd alkalmazottak és könyvelési szolgáltatást nyújtó alvállalkozók, Dropbox, Gmail Business szolgáltatás, DHL futárszolgálat, Skype, Amazon Server, irodai számítógépek és irodai hard copy dokumentumok]

7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Önök a Könyvelőirodával kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Griff Consulting Ltd munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék. Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

8. ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Griff Consulting Ltd abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Griff Consulting Ltd megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék. A Griff Consulting Ltd a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Griff Consulting Ltd az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Griff Consulting Ltd részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Griff Consulting Ltd haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

9. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során a Griff Consulting Ltd tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Griff Consulting Ltd IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Griff Consulting Ltd-hez hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Griff Consulting Ltd az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Griff Consulting Ltd olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést.

A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Griff Consulting Ltd által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

A Griff Consulting Ltd adatvédelmi tisztségviselője Fodor Ildikó. Elérhetősége: info@griffconsulting.co.uk, Hova House, 1 Hova House, Hove, BN3 3DH, Anglia

10. HÍRLEVÉL

Önök a Griff Consulting Ltd szolgáltatásának megrendelésével, valamint email címük Szerződésben történt megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Griff Consulting Ltd a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, a Könyvelőirodával kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

A Griff Consulting Ltd a céges elérhetőségüket megadó személyek mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket a Griff Consulting Ltd álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben opcionálisan rendszeresen hírleveleket küldhet. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat a Griff Consulting Ltd saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén a Griff Consulting Ltd tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Önök részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat a Griff Consulting Ltd nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önökkel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

A Griff Consulting Ltd fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon. Abban az esetben, ha a Szerződésben Önök nem céges email címet adnak meg, a Griff Consulting Ltd a feliratkozást és az adatokat az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevélküldésből.

Az adatokat mindaddig kezeli a Griff Consulting Ltd, ameddig azok törlését az érintett nem kérik.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: ZA039826 (ICO Registration Number – Information Commissioner’s Office in the United Kingdom)

11. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

11.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Griff Consulting Ltd által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Griff Consulting Ltd. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve postai úton a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Griff Consulting Ltd részére megküldeni.

A Griff Consulting Ltd a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Griff Consulting Ltd költségtérítést számíthat fel.

11.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Griff Consulting Ltd felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Griff Consulting Ltd egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Griff Consulting Ltd helyesbíti.

A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Griff Consulting Ltd értesíti az érintettet.

11.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adataik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

11.4. Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Könyvelőirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Griff Consulting Ltd vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Griff Consulting Ltd a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Griff Consulting Ltd megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.5. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

12. AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Griff Consulting Ltd által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

13. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek az angol Information Commissioner’s Office-hoz (Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Anglia), továbbá jogorvoslatért az angol bírósághoz fordulhatnak.

14. JOGOK KORLÁTOZÁSA

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. A Griff Consulting Ltd az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

15. EGYEBEK

A Griff Consulting Ltd fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén. Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal Könyvelőirodához az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 • telefonszám:
 • e-mail:
 • cím:
 • postacím:

Alulírott, a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastuk, értelmeztük és megértettük, és az abban foglaltakat tudomásul vesszük.

Kelt: 2018/05/18

Kérjen Díjmentes Visszahívást!

Adja meg elérhetőségét és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy minden kérdésére válaszoljon!